มหกรรมวิทย์สร้างชีพ ยกระดับภูมิภาค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี จัดงาน”มหกรรมวิทย์สร้างชีพ ยกระดับภูมิภาค" โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แลtเทคโนโลยี      เป็นประธานในพิธี และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด

altalt

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าต้นไม้ให้แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางสาวธนพร โภคสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561

altalt

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี

ลงพื้นที่ประสานครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ต.ป่าเด็ง

อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  เพื่อประสานการจัดโครงการเสริมสร้างทายาทเกษตรกรและ

เกษตรกรรุ่นใหม่  โดยได้หลักสูตรในการเรียนรู้ดังนี้

       1.การขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น

       2.การผลิตอาหารสัตว์จากวัสดุในท้องถิ่น

       3.การทำสารไล่แมลง

       4.การแปรรูปสินค้าเกษตร

       5.การทำบัญชีครัวเรือน

       6.การผลิตเห็ดภูฎาน

โดยทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีจะดำเนินการอบรมในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2561 ต่อไป

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

 

 

โครงการส่งเสริมทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่

alt

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวธนพร โภคสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมทายาทเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ ในปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ทางออกทางรอด ของเกษตรกรนาเกลือ

alt

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สนับสนุนให้สหกรณ์เกลือรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์เกลือขึ้นมา จากเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ 3 จังหวัดหลัก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จำนวน 5 สหกรณ์ รวมตัวกันเป็นชุมนุมสหกรณ์
เพื่อรวบรวมธุรกิจเกลือเข้าด้วยกัน แล้ววางระบบการผลิตเกลือทั้งระบบ ตั้งแต่ขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน สินค้าเกษตรที่ดี ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทุกขั้นตอนการผลิตตามข้อกำหนด เพื่อรวบรวมปริมาณที่เพียงพอ และได้คุณภาพสามารถต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง หรือความต้องการใช้ของโรงงาน สมาคมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป สมาคมอุตสาหกรรมแช่เผือกแข็ง และสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ได้โดยตรง เป็นการแก้ปัญหาราคาผันผวน และการขาดแคลนแรงงานอีกด้วย

     สำหรับมาตรฐานการผลิตเกลือนั้น ตั้งแต่มาตรฐานของน้ำทะเลที่นำมาใช้ผลิต ลักษณะและสภาพของแปลงนาเกลือที่เหมาะสม มีการควบคุมการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดการคุณภาพก่อนเก็บเกลือ ที่ให้ได้ผลผลิตตรงตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ การเก็บเกลือและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกลือ ไปจนถึงมาตรฐานการขนย้ายเกลือและเก็บรักษา

     ที่สำคัญคือด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องไม่มีอาการเจ็บป่วย ไม่เป็นพาหะนำโรคหรือโรคติดต่อที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการนำผลิตผลไปบริโภคของผู้บริโภค และจะต้องมีการบันทึกข้อมูลรหัสแปลงนาและข้อมูลประจำแปลงนาเกลือเพื่อสะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับกรณีที่มีปัญหาได้ด้วย เป็นต้น

     และเพื่อให้ทราบอย่างชัดเจนว่า ปริมาณการผลิตในแต่ละรอบการผลิตเมื่อรวมกันแล้วมีปริมาณเท่าไหร่ จากนั้นก็มาพิจารณาถึงราคาขายว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เกษตรกรที่ทำนาเกลือจึงจะไม่ขาดทุน ขณะที่มาตรฐานของผลผลิตก็จะต้องอยู่ ในระดับเดียวกันทั้งหมด ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้มีการปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพอย่างทั่วถึง ด้วยบางสหกรณ์ปัจจุบันมีโรงปรับปรุงเกลือ แต่บางสหกรณ์ยังไม่มี ก็จะให้เกิดการเชื่อมโยงเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้ตรงตามความต้องการของตลาดด้วย เช่น เกลือเพื่อการบริโภค เกลือเพื่อการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพ เช่น ด้านสปา และเกลือเพื่อการใช้ประโยชน์ในขบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

    “อย่างเกลือที่นำมาผสมในอาหารสัตว์ ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีความต้องการขนาดเล็ก ๆ ซึ่งปัจจุบันทางสหกรณ์จังหวัดมีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเข้าไปพัฒนาในส่วนนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาขบวนการผลิต เช่น โรงล้างเกลือ โรงบดเกลือ และ โรงปั่นแห้งให้ได้มาตรฐาน ตลอดถึงการศึกษาวิจัยในขบวนการทำนาเกลือ ที่ปัจจุบันได้นำมาต่อยอดเพื่อปฏิบัติใช้มีในหลายพื้นที่ เช่น การปูผ้ายางแล้วปล่อยน้ำเค็มจากทะเลเข้ามา ทำให้เกลือเป็นเม็ดเร็วขึ้น มีมาตรฐานมากขึ้น สีสวยขึ้น รวมถึงพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าอีกด้วย อาทิ ดอกเกลือเอาไปทำอาหารในภัตตาคารดี ๆ หรือว่าเอาเกลือไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งเป็นงานวิจัยของหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งทางชุมนุมสหกรณ์ต้องเตรียมผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมในภายภาคหน้า และในอนาคตเกลือก็จะเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ด้วย” นายวิณะโรจน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

    สำหรับการทำนาเกลือนั้นใน 1 รอบการผลิตในพื้นที่ 25 ไร่ จะได้เกลือประมาณ 250 เกวียน ราคาเกวียนละ 1,500 บาท ซึ่งเกษตรกรสามารถมีรายได้ประมาณ 375,000 บาท ต่อ 1 รอบการผลิต ซึ่งปีหนึ่งสามารถทำได้เพียง 3-4 เดือนเท่านั้น โดยพื้นที่นาเกลือ จะทำกันมากในบริเวณพื้นที่ติดทะเล เช่น ตำบลบางหญ้าแพรก นาโคก บางโทรัด บ้านบ่อ บางกระเจ้า ชายทะเลของสมุทรสาคร โดยจะทำนาเกลือในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป ใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือน จะเริ่มเก็บผลผลิตเกลือได้ประมาณกลางเดือนมกราคม เป็นต้นไป

   และในการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้ขบวนการผลิตเกลือของสหกรณ์เกลือตามแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นหลายฝ่ายยอมรับว่านั้นคือช่องทางแห่งโอกาสในการสร้างเส้นทางเกลือของไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับแนวหน้าของผลผลิตและตลาดรองรับอย่างชัดเจน นับเป็นทางออกทางรอดของเกษตรกรนาเกลืออย่างแท้จริง ด้วยมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบภายใต้หลักการและวิธีการสหกรณ์ ที่มวลสมาชิกคือผู้ได้รับประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม....

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
สำนักงาน
สภาเกษตรกรเพชรบุรี

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้98
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้269
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว263
mod_vvisit_counterเดือนนี้542
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3363
mod_vvisit_counterทั้งหมด10235

We have: 6 guests online
ไอพีคุณ: 18.205.96.39
วันนี้: พ.ย. 14, 2019
 
ลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-463354